بررسی امنیت اجتماعی زنان و چالش های آن

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  فایلهای مرتبط
پیش نیاز هرگونه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احساس امنیت است . آگاهی از احساس امنیت ساکنان یک جامعه نقش مؤثری در شناخت چالش ها و ارائه ی راهبردهای توسعه ای در آن جامعه دارد. یکی از مهم ترین مواردی که توسعه یافتگی را تحت تأثیر قرار می دهد، امکان دسترسی زنان مانند مردان به احساس امنیت است . این امر برای زنان در جامعه محسوس تر است. لذا زنان آسیب پذیر ترین قشر جامعه در رابطه با موضوع امنیت زنان هستند و مقوله هایی چون محل سکونت و حمایت اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان درکلیه شهرها مؤثربوده و در مقابل وضعیت نامناسب اقتصادی، مزاحمت های خیابانی و همسرآزاری نیز از مهم ترین دغدغه های بسیاری از زنان به حساب می آید . ضرورت ایجاد فضاهای شهری ایمن برای ز نان در جایگاه اقشار آسیب پذیرتر جامعه از مسایل مهم و قابل توجهی است که با مسایلی چون جرم، خشونت، قربانی شدن، پیشگیری از درماندگی و افسردگی در ارتباط قرار می گیرد . رفع تنگناها و خلاء های حقوقی و قانونی، طراحی برنامه های حمایتی، آموزشی، پیشگیرانه و فراهم کردن زمینه و بستر بروز توانمندی های زنان و حمایت های قانونی و اجتماعی لازم،از خط مشی هایی است که باید در تدوین سیاست ها و برنامه های کلان مورد توجه قرار گیرد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.