شماره تلفن

 

شماره  دفتر :  02164492310 

دورنگار :     02164492620

آدرس ایمیل: markazmoqavematbasij@mcls.gov.ir